Historie

Společnost TOMWOOD s.r.o. je ryze česká společnost, která byla založena v roce 1991 pod obchodním jménem Lubomír Tomášek - TOMWOOD a od svého začátku se zaměřila na služby pro své zákazníky v oblasti ekologie - fyzikálně chemického zpracovávání odpadů.

Na základě poptávky trhu rozšířila společnost svůj podnikatelský záměr:
• v roce 1994 o biologickou degradaci (biologický rozklad) zemin a kalů kontaminovaných ropnými látkami.
• v roce 1996 patentována bakteriální kultura TOM (používána při degradaci na vlastním zařízení).
• v roce 1999 provádění sběru, výkupu, třídění, zpracování odpadů (výroba paliv, zpracování olejů…).

K 31.12. 2009 firma Lubomír Tomášek - TOMWOOD přestala působit jako fyzická osoba a její nástupnickou organizací, která převzala veškerá práva a povinnosti, se stala společnost TOMWOOD s.r.o.

Za dobu svého působení se společnost stala specializovanou firmou v oblasti ochrany životního prostředí se zaměřením na poskytování komplexních služeb v oblasti vod, ovzduší a odpadového hospodářství.

O nás

Naše společnost provozuje vlastní zařízení na provádění biologické dekontaminace zemin a kalů. Podílíme se na sanacích starých ekologických zátěží a při ekologických haváriích na pozemních komunikacích, řešíme výkup vybraných druhů odpadů/surovin včetně jejich třídění a zpracování za účelem dalšího využití. V souvislosti se zpracováním a odstraněním odpadů nabízíme dále tyto služby: sběr a výkup ostatních a nebezpečných odpadů, termické zpracování odpadů, čištění lapolů, jímek a nádrží a pronájem kontejnerů.

Zabýváme se také poradenskou činností v oblasti odpadového hospodářství a dalšími službami a servisem v této oblasti.

K poskytovaným službám také patří přeprava ostatních a nebezpečných odpadů a to jak pevných tak i kapalných. Vozový park firmy je koncipován jak pro přepravu drobných kusových zásilek, tak i pro přepravu velkých objemů odpadů včetně kapalných.

Firma spolupracuje s dalšími významnými společnostmi podnikajícími v této oblasti na českém trhu (provozovateli skládek, spaloven, solidifikačních linek na stabilizaci odpadů, průmyslových ČOV) a s akreditovanými laboratořemi pro zjišťování předepsaných analytických rozborů odpadů. Pro řešení havarijních situací ekologického charakteru poskytujeme služby související s ochranou životního prostředí nepřetržitě 24 hodin denně.

Prioritou pro naši společnost je hledání nových možností jak odpad využívat.

Posláním společnosti je být pro klienty kvalitním dodavatelem služeb při řešení různorodých problémů v oblasti ekologie (vody, ovzduší a odpadů). Společnost staví své podnikání nejen na vysoké jakosti realizovaných zakázek – velkou pozornost věnuje novým technologiím a vývoji legislativy.

Naši společnost charakterizuje používaný slogan „Ekologie na jedničku“.

Technické vybavení společnosti

Na svoz kapalných odpadů - kašovitých kalů nebo odpadních vod používáme sací cisterny o objemu 3,5 m3 až 12 m3. Připojíme-li za cisternu vlek, kapacitu přepravy zvýšíme až na 30 m3, čímž se pro naše zákazníky výrazně sníží náklady na přepravu.

Pro svoz tuhých a inertních odpadů používáme nejen vanové kontejnery o objemu 6 m3 - 8 m3, ale také velkoobjemové kontejnery o objemu 12 m3 - 40 m3.

Sběr drobných ostatních a nebezpečných odpadů malého množství provádíme dodávkovým vozidlem.

Naše vozidla jsou vybavena podle předpisů ADR a naši řidiči jsou proškoleni podle předpisů ADR.
 
Seznam povolených odpadů

Povolené odpady - sběr a výkup:
Povolené odpady - biodegradace:
Povolené odpady - mobilní zařízení:
Kontaktní informace

Odstranění a zpracování odpadů
TOMWOOD s.r.o.

Sídlo:             Ing. Marcela Tomášková, jednatel
Jankov 169, 257 03 Jankov   Telefon: +420 606 601 874
    E-mail: tomaskova@tomwood.cz
Provozovna:    
AGRO-EKO Jankov   Jana Nováková, jednatel
Jankov 169, 257 03 Jankov   Telefon: +420 602 264 158
Provozní doba: Pondělí - pátek: 6:30 - 15:30 hod.   E-mail: novakova@tomwood.cz
     
Telefon: +420 317 833 269   Miroslav Pác, poradce pro ekologii
Web: www.tomwood.cz   Telefon: +420 725 992 331
    E-mail: pac@tomwood.cz
IČO: 45788898    
DIČ: CZ45788898    
Zapsáno v OR Měst. soud Praha, odd. C, vložka 17421    
Bankovní spojení: ČS, a.s., č.ú.: 537856319/0800    


 


 
 

Napsat zprávu